Listen and Speak Along

Speaker icon

Tap to listen

  • माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः। न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥