Listen and Speak Along

Speaker icon

Tap to listen

  • विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्। पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम्॥