whatsapp support
Whatsapp Channel
Contact

Please choose the correct answer

पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि । विश्वप्रिये विष्णु मनोऽनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व ॥ Which Goddess is addressed in this shloka?